برنامه غذایی

برنامه غذایی بهمن۹۷

تاریخ ایام صبحانه نهار
۹۷/۱۱/۰۱ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و زرشک پلو با مرغ و سالاد
۹۷/۱۱/۰۲ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و قورمه سبزی
۹۷/۱۱/۰۳ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست
۹۷/۱۱/۰۴ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۰۵ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۰۶ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۰۷ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و لوبیا پلو و ماست
۹۷/۱۱/۰۸ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کوکو سبزی با بستنی
۹۷/۱۱/۰۹ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و خورشت قیمه
۹۷/۱۱/۱۰ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و جوجه کباب با سالاد
۹۷/۱۱/۱۱ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۱۲ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۱۳ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۱۴ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۱/۱۵ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین آبگوشت
۹۷/۱۱/۱۶ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و شوید پلو با مرغ و ماست
۹۷/۱۱/۱۷ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و خورشت کرفس
۹۷/۱۱/۱۸ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۱۹ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۲۰ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۲۱ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته فرنگی و عدس پلو با ماست
۹۷/۱۱/۲۲ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو وکتلت و بستنی
۹۷/۱۱/۲۳ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و مرغ لا پلو با ماست
۹۷/۱۱/۲۴ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل با استامبولی
۹۷/۱۱/۲۵ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————-
۹۷/۱۱/۲۶ جمعه ————- ————-
۹۷/۱۱/۲۷ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۱/۲۸ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ جو و سالاد الویه با بستنی
۹۷/۱۱/۲۹ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و جلو کباب با دوغ
۹۷/۱۱/۳۰ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست

 

برنامه غذایی دی ۹۷

تاریخ ایام صبحانه نهار
۹۷/۱۰/۰۱ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۰۲ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۰/۰۳ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و زرشک پلو با مرغ و سالاد
۹۷/۱۰/۰۴ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و قورمه سبزی
۹۷/۱۰/۰۵ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و سبزی پلو با ماست
۹۷/۱۰/۰۶ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۰۷ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۰۸ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۰۹ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و لوبیا پلو و ماست
۹۷/۱۰/۱۰ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کوکوسبزی با بستنی
۹۷/۱۰/۱۱ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و خورشت قیمه
۹۷/۱۰/۱۲ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و جوجه کباب با سالاد
۹۷/۱۰/۱۳ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۱۴ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۱۵ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۱۶ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته و عدس پلو و ماست
۹۷/۱۰/۱۷ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین آبگوشت
۹۷/۱۰/۱۸ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و شوید پلو با مرغ و ماست 
۹۷/۱۰/۱۹ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل و خورشت کرفس
۹۷/۱۰/۲۰ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۲۱ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۲۲ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۲۳ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ رشته فرنگی و عدس پلو با ماست
۹۷/۱۰/۲۴ دوشنبه نان و پوره سیب زمینی  وچایی شیرین سوپ جو و کتلت و بستنی
۹۷/۱۰/۲۵ سه شنبه نان وشکلات صبحانه و چایی شیرین سوپ گوجه و مرغ لا پلو با ماست
۹۷/۱۰/۲۶ چهارشنبه نان و نیمرو و چایی شیرین سوپ ورمیشل با استامبولیو سالاد
۹۷/۱۰/۲۷ پنجشنبه نان و پنیر و چایی شیرین ————–
۹۷/۱۰/۲۸ جمعه ————– ————–
۹۷/۱۰/۲۹ شنبه نان و پنیر و چایی شیرین سوپ ساده و ماکارانی و سالاد
۹۷/۱۰/۳۰ یکشنبه نان وکره و مربا وچایی شیرین سوپ جو و سالاداولویه با بستنی

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما