اردوی تابستانی به پارک دلفین ها

نوستالوژی اردوی تابستانی
بردن اردو در پارک دلفین ها در مهد کودک دنیای حنانه به مدیریت و همراهی خانم مقصودی. یک روز خوب و عالی.

 

نوستالوژی اردوی تابستانی
بردن اردو در پارک دلفین ها در مهد کودک دنیای حنانه به مدیریت و همراهی خانم مقصودی. یک روز خوب و عالی.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما